Tytuł zadania publicznego: Centrum wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim

Okres realizacji:
01 grudzień 2021 r. – 30 listopad 2023 r.

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Edycja 2021,

Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Oferent 1: FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Oferent 2: FUNDACJA INSTYTUT ŚWIĘTOKRZYSKI

Cel zadania:

Celem zadania jest wsparcie Fundacji Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacji Instytut Świętokrzyski, które w sposób systemowy wesprą 48 organizacji z terenu województwa świętokrzyskiego w obszarze wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości
i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji
o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy, poprzez uruchomienie Centrum Wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim. Zostanie dokonana adaptacja biura pod CWIS oraz zakupy niezbędnego sprzętu.

Głównym zadaniem Centrum Wspierania Innowacji Społecznych będzie identyfikacja potrzeb organizacji (FIS) oraz pomoc w zbudowaniu innowacyjnego modelu działania organizacji (FCEL).

Przedstawiciele każdej organizacji zostaną przeszkoleni w zakresie:

Moduł I:

– opracowania standardu działania organizacji oraz jego wdrażania (16h),

– opracowania strategii rozwoju organizacji (16h),

– ewaluacji podejmowanych działań i oceny skuteczności działań organizacji (16h)

– upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o działalności organizacji (16h)

Moduł II:

– metodyk zarządzania organizacją i projektami w organizacji (16h),

– opracowania modelu biznesowego zgodnie z szablonem BMC (16h),

– opracowania innowacyjnego produktu lub usługi w oparciu o Design Thinking (16h)

– zakresie pozyskania funduszy (16h)

Centrum Wspierania Innowacji Społecznych będzie działać przez 19 miesięcy w okresie 01.05.2022-30.11.2023. Po tym okresie nastąpi ewaluacja działalności Centrum Wspierania Innowacji Społecznych.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego:

Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie:

– Liczba NGO, które przystąpiły do zadania – 48

– Liczba przedstawicieli NGO, którzy ukończyli szkolenia – 96

– Liczba zrealizowanych godzin szkoleń – 16 grup (po 6 osób) x 128 godzin szkoleń (4×16 FIS + 4x16FCEL) = 2048 godzin

– Liczba godzin konsultacji indywidualnych z zakresu tematyki szkoleń – 16 miesięcy x 4 trenerów x 24 godziny = 1536 godzin (16 godzin na uczestnika)

– Liczba opracowanych modeli innowacji społecznych, planowanych do wdrożenia przez organizacje – min. 24.

Poprzez realizację zadania nastąpi zmiana społeczna polegająca na wzroście świadomości i wiedzy w zakresie innowacji społecznej u NGO i ich przedstawicieli, którzy otrzymają wsparcie doradcze i szkoleniowe.

Opis działań:

Działanie 1 – Funkcjonowanie Centrum Wspierania Innowacji Społecznych

Działanie 2 – Ewaluacja

Budżet projektu:

Dofinansowanie: 400 000,00 zł

Całkowita wartość: 400 000,00 zł

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz

Klauzula informacyjna – pobierz

Oświadczenie uczestnika zadania publicznego o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy Organizacji – pobierz

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa organizacji w zadaniu publicznym – pobierz

Załącznik nr 3 – Karta zgłoszenia uczestnika – pobierz

Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa uczestnika w zadaniu publicznym – pobierz

Plakat 1 – Pobierz

Plakat 2 – Pobierz