STATUT FUNDACJI
CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja Centrum Europy Lokalnej zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Łukasza Marka Bilskiego, Anitę Katarzynę Kijankę, Iwonę Naporę oraz Arkadiusza Jerzego Stawickiego zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym Repetytorium A 2594/2010, sporządzonym przed notariuszem Piotrem Szostakiewiczem w Kielcach w dniu 25.05.2010 r., prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw edukacji.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego) oraz poza jej granicami.
 3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe i specjalizowane.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3.

 1. Fundacja może używać pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.
 2. Fundacja może używać nazw w skrócie: „Fundacja CEL” lub „CEL”.
 3. Dla wykonywania swoich działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub dla celów współpracy zagranicznej, Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 4.

Fundacja może:

 1. Prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności.
 2. Prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie realizowanych przez nią celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
 5. Być członkiem krajowych i zagranicznych porozumień lub związków organizacji pozarządowych.
 6. Tworzyć i przystępować do spółek handlowych.
 7. Tworzyć lub uczestniczyć w fundacjach, stowarzyszeniach, klastrach lub sieciach współpracy.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, medale honorowe, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych.

 

II. Majątek Fundacji

§ 6.

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota 2.000,- (słownie: dwa tysiące złotych), zwana funduszem założycielskim, przyznana Fundacji przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
 2. Fundusz założycielski zostaje w kwocie 1.000,- (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Dochodami Fundacji są w szczególności:

1) darowizny, spadki, zapisy,
2) dotacje i subwencje osób prawnych,
3) dotacje, granty i subwencje ze środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przez samorząd lub administrację rządową,
4) dochody ze zbiórek publicznych,
5) środki z funduszy europejskich,
6) udziały w zyskach osób prawnych,
7) środki pochodzące z emisji obligacji,
8) dochody z działalności gospodarczej.

§ 7.

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są w szczególności na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 3. W celu zapewnienia ciągłości pracy Fundacji tworzy się fundusz rezerwowy, na który przeznacza się corocznie odpis w wysokości 10 % wypracowanego, w roku obrotowym, zysku.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

§ 8.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

III. Przedmiot działalności

§ 9.

Celami Fundacji są:

 1. Aktywizacja i wspieranie liderów regionalnych i lokalnych w zakresie podejmowanych przez nich działań na rzecz lokalnych społeczności.
 2. Popularyzacja idei ekonomii społecznej, innowacyjności oraz przedsiębiorczości.
 3. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie aktywności społecznej i obywatelskiej.
 4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań i technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim oraz funkcjonowaniu NGO.
 5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Popularyzacja zakładania i działalności organizacji trzeciego sektora (formalnych i nieformalnych), zwłaszcza w regionach o małej aktywności społecznej.
 7. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym poradnictwo prawne, finansowe, marketingowe oraz wsparcie bezpośrednie w realizacji ich celów statutowych.
 8. Wspieranie rozwoju regionalnego (ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego).

§ 10.

Cele określone w § 9, Fundacja realizuje poprzez:

 1. Ukazywanie szans i pomoc młodym ludziom (osobom w wieku 15-30 lat) w rozwoju ich potencjału.
 2. Bezpośrednią pomoc i pracę w społecznościach lokalnych.
 3. Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 4. Rzecznictwo interesów liderów regionalnych oraz organizacji trzeciego sektora.
 5. Prezentowanie i wdrażanie dobrych praktyk z zakresu działalności NGO.
 6. Działalność edukacyjną, w szczególności organizację szkoleń, doradztwa, konferencji, sympozjów, seminariów oraz innych form informacyjno-szkoleniowych.
 7. Działalność wydawniczą, w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów.
 8. Działalność badawczą, w szczególności badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz.
 9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 10. Wspieranie rozwoju malej i średniej przedsiębiorczości oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 11. Prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości, na podstawie odrębnych regulaminów i obowiązujących przepisów.
 12. Działania nakierowane na rozwój kluczowych branż regionów (w szczególności województwa świętokrzyskiego), w tym m.in. działania na rzecz transferu wiedzy i technologii, współpracy nauki z przedsiębiorcami, rozwoju turystyki.
 13. Realizację różnorodnych projektów samodzielnie i w partnerstwie w zakresie założonych celów.
 14. Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych.

§11.

Fundacja prowadzi swoją działalność w obszarach tematycznych, wchodzących w zakres zadań samorządu terytorialnego:
1) zarządzanie w administracji publicznej,
2) prawo w obszarach będących domeną administracji publicznej,
3) finanse i podatki,
4) ekologia i ochrona środowiska,
5) planowanie i gospodarka przestrzenna,
6) prywatyzacja, reprywatyzacja, przekształcenia własnościowe,
7) sprawy obywatelskie,
8) rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych,
9) kultura, oświata i edukacja oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
10) pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym, zdrowie i opieka zdrowotna,
11) rozwój gospodarczy,
12) rynek pracy,
13) rozwój regionalny,
14) innowacyjność,
15) przedsiębiorczość,
16) Unia Europejska.

IV. Organy Fundacji

§ 11.

1. Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”;
2) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”;
2. Zarząd może powoływać w drodze uchwały stałe komisje i inne ciała o charakterze doradczym i opiniodawczym.

A. Zarząd

§ 12.

1. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych przez Radę na dwuletnią kadencję, z zastrzeżeniem pkt. 3.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia Radzie pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Zarządu;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) odwołania przez Radę;
d) śmierci członka Zarządu.
6. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
7. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu;
c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
8. W przypadku, gdy jeden z członków Zarządu okresowo nie ma możliwości wykonywania swych funkcji Rada może wyznaczyć na jego miejsce inną osobę, jako okresowo pełniącą funkcje członka Zarządu.
9. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
10. Kadencja Zarządu upływa z dniem podjęcia przez Radę uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 13.

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, jakie nie są zastrzeżone statutem dla innych organów Fundacji, a w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
2) realizowanie celów statutowych,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji i zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
4) opracowywanie strategii i programów działania,
5) uchwalanie regulaminów,
6) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
7) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
8) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
9) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzeń,
10) powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań,
11) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Fundacji,
12) składanie do Rady wniosku o zmianę Statutu,
13) wnioskowanie do Rady o połączenie, utworzenie oddziału lub likwidację Fundacji,
14) realizowanie uchwał Rady,
15) przedstawianie Radzie do zatwierdzenia decyzji w sprawach:
a) kierunków, form i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
b) powoływania zakładów Fundacji oraz jej placówek terenowych specjalizowanych,
c) udziału Fundacji w spółkach prawa handlowego, fundacjach, stowarzyszeniach i innych przedsięwzięciach gospodarczych.
2. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.

§ 14.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie jednomyślnych uchwał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane na żądanie Rady dla rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw postawionych pod dyskusję przez Radę.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Zakres umocowania, obowiązki pełnomocnika i jego uprawnienia, dla ważności pełnomocnictwa, muszą zostać potwierdzone notarialnie.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 7. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania nieruchomości Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Zarządu zatwierdzona przez Radę.
 8. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy jego członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 15.

 1. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę regulamin.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu z zastrzeżeniem pkt.4.
 3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie.
 4. Zasady zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu określa Rada. Do podpisywania umów z członkami Zarządu upoważniony jest Przewodniczący Rady.
 5. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
 6. Pracowników Biura zatrudnia i zwalnia Prezes Zarządu.
 7. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§ 16.

Uprawnionym do reprezentowania fundacji oraz składania oświadczeń woli w jej imieniu jest każdy członek Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).

B. Rada Fundacji

§ 17.

1. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
2. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy lub inne osoby wskazane w uchwale Fundatorów.
3. Fundator, który z własnej woli nie wszedł w skład Rady, ma prawo w każdym momencie zgłosić do niej akces poprzez złożenie oświadczenia. Rada potwierdza rozszerzenie składu uchwałą.
4. Rada jednomyślnie może przyjąć do swego grona Darczyńców Fundacji oraz inne osoby.
5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. W razie ustąpienia lub śmierci członka Rady pozostali członkowie mogą dokonać wyboru w to miejsce nowego członka Rady w drodze jednomyślnej uchwały.
7. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
8. Odwołanie członka Rady następuję w przypadku:
a) istotnego naruszenia postanowień Statutu;
b) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Rady przez trzy kolejne posiedzenia.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie.
10. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
11. Członek Rady może być członkiem Zarządu.. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
12. Członkowie Rady mogą brać udział w działaniach merytorycznych Fundacji, innych niż praca tego organu (m.in. akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem), na podstawie stosunku cywilnoprawnego.
13. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 18.

1. Rada zbiera się co najmniej raz do roku. Rada może organizować zebrania wspólnie z Zarządem.
2. O terminie posiedzenia zawiadamia członków Rady Fundacji jej Przewodniczący listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Rady, którzy na piśmie oświadczą, że znaj termin posiedzenia.
3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na żądanie właściwego ministra albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem pkt. 5. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Uchwały Rady w sprawach:
a) Odwołania lub uzupełnienia składu Zarządu w trakcie trwania kadencji
b) Pozbawienia członkowstwa członka Rady niebędącego Fundatorem,
c) zmiany statutu Fundacji,
d) likwidacji Fundacji i połączenia z inną fundacją,
wymagają jednomyślności wszystkich członków Rady.

§ 19.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia oraz gratyfikacji.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją, utworzeniu oddziału lub o likwidacji Fundacji.
 8. Zmiana Statutu Fundacji.

§ 20.

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 21.

Członkowie Rady mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

V. Działalność gospodarcza

§ 22.

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, w szczególności na potrzebę prowadzonych inkubatorów przedsiębiorczości, są następujące kategorie działalności sklasyfikowane w PKD:

 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Drukowanie gazet
 • Pozostałe drukowanie
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Produkcja gier i zabawek
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • Ruchome placówki gastronomiczne
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Wydawanie książek
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Wydawanie gazet
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Działalność portali internetowych
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność holdingów finansowych
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Leasing finansowy
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Działalność prawnicza
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Działalność w zakresie architektury
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Badania i analizy związane z jakością żywności
 • Pozostałe badania i analizy techniczne
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Działalność agencji reklamowych
 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Działalność fotograficzna
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność agentów turystycznych
 • Działalność pośredników turystycznych
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność detektywistyczna
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Działalność agencji reklamowych
 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Działalność fotograficzna
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność agentów turystycznych
 • Działalność pośredników turystycznych
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność detektywistyczna
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Nauka języków obcych
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność wspomagająca edukację
 • Działalność fizjoterapeutyczna
 • Praktyka pielęgniarek i położnych
 • Działalność paramedyczna
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • Opieka dzienna nad dziećmi
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • Działalność obiektów kulturalnych
 • Działalność archiwów
 • Działalność muzeów
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • Pozostała działalność związana ze sportem
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • Działalność organizacji profesjonalnych

§ 23.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady gospodarcze.
2. Działalność gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, ustanowione przez Zarząd.
4. Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należny podatek dochodowy, stanowi zysk na realizację celów statutowych Fundacji.

VI. Zmiany w statucie

§ 24.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada.
 2. Zmiany w statucie nie mogą dotyczyć zmiany celów określonych w akcie założycielskim.

§ 25.

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada na wniosek Zarządu.

VII. Likwidacja Fundacji

§ 26.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmują na wspólnym posiedzeniu Rada i Zarząd. Decyzja ta jest podejmowana jednogłośnie.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra sprawującego nadzór nad Fundacją.

§ 27.

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5) ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 28.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.
 3. Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.
 4. Niniejszy Statut ustalają jednomyślnie Fundatorzy.

 

Kielce, dnia 25.05.2010 r.