Okres realizacji:
01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2018 r.

 

 

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca:

Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Lider)

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół w Ożarowie poprzez

zwiększenie zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia przez 60 ucz. (1K i 59M) poprzez odbycie staży zawodowych, kursów i dodatkowych zajęć oraz przez

uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 11 nauczycieli (1K i 10M) do końca sierpnia 2018 r.

 

Planowane efekty:

  1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (1K, 10 M).
  2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (2).
  3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (1K, 10 M).
  4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (1K, 59M).
  5. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (2).
  6. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (1K, 49M).
  7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (1K, 59M).

 

Grupa docelowa:

  1. Szkoły / placówki prowadzące kształcenie zawodowe: Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej – Curie;
  2. Uczniowie szkół / placówek kształcenia zawodowego (1K, 59M);
  3. Nauczyciele kształcenia zawodowego 11 osób (1K, 10M).

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Odbycie staży zawodowych dla uczniów objętych projektem.

 

Zadanie 2 – Kompleksowe wsparcie szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Zadanie 3 – Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów.

 

Zadanie 4 – Zajęcia dla uczniów organizowane w formie kursów podnoszących kompetencje techniczne i informatyczne.

 

Zadanie 5 – Kursy dla nauczycieli.

 

Regulamin

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 1 108 536,00 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 053 156,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 15 613,18 zł

Wkład własny: 55 380,00 zł