Okres realizacji:
01 czerwiec 2011 r. – 30 listopad 2012 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjnego kadr
Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

Projektodawca:
Grono Targowe Kielce (Lider)
Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Partner)
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Partner)
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (Partner)

Instytucja Pośrednicząca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cel:
Celem projektu było przygotowanie merytoryczne i praktyczne 200 uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:
Grupą docelową była grupa 200 uczniów szkół średnich i zawodowych zameldowanych na terenie województwa świętokrzyskiego lub województwa mazowieckiego. Dodatkowym kryterium przy możliwości skorzystania z usługi Preinkubacji oferowanej w projekcie było ukończenie przez Beneficjenta 18 lat.

Opis działań:
Działania założone w projekcie nakierowane były na promocję idei przedsiębiorczości, prowadzonych przez praktyków biznesu na obszarze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Projekt obejmował swym zasięgiem 2 regiony – województwo świętokrzyskie oraz mazowieckie (podregion radomski).

Zadania Grona Targowego Kielce obejmowały:

 

 1. Realizację warsztatów „Przedsiębiorczość”.
 2. Realizację usługi Preinkubacji.
 3. Zarządzanie projektem.

Zadania Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli obejmowały:

 1. Organizację Konferencji Inauguracyjnej i Podsumowującej.
 2. Udostepnienie platformy e-learningowej.
 3. Zarządzanie projektem.

Zadania Stowarzyszenia Integracja i Rozwój obejmowały:

 1. Realizację praktyk uczniów w MŚP.
 2. Zarządzanie Projektem.

Zadania Fundacji Centrum Europy Lokalnej obejmowały:

 1. Promocję projektu.
 2. Rekrutację uczestników.
 3. Organizację spotkań informacyjno – promocyjnych nt. przedsiębiorczości.
 4. Zarządzanie projektem.

Wsparcie przewidziane dla beneficjentów w ramach projektu obejmowało następujące działania:

 1. Spotkania informacyjno – promocyjne nt. oferty projektu (10 spotkań po 2 h)
 2. Warsztaty „Przedsiębiorczość” (24 h) w tym:
  a) podstawy przedsiębiorczości – 4 h,
  b) marketing i działania promocyjne – 4 h,
  c) księgowość w firmie – 4 h,
  d) biznes plan przedsięwzięcia – 4 h,
  e) Internet w biznesie – 4 h,
  f)  Krajowe i unijne środki na rozwój firmy – 4 h.
 3. E-learning – uczestnicy warsztatów otrzymali bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej w celu dalszego podnoszenia poziomu wiedzy i poszerzania kwalifikacji z wykorzystaniem technologii ITC.
 4. Usługi preinkubacji – w szkołach biorących udział w projekcie zostały utworzone lokalne biura Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) w których beneficjenci mogli bezpłatnie korzystać z usług preinkubacyjnych.
  System usług preinkubacyjnych składał się z:
  a)    Założenie firmy w jeden dzień – po odbyciu warsztatów z przedsiębiorczości i praktyk zawodowych, na spotkaniu z Dyrektorem MIP  podpisywana była „Umowa o preinkubacji”, na podstawie której działała dana firma.
  b)    ZUS: 0 zł – brak składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych i innych.
  c)    Prowadzenie księgowości: bez opłat.
  d)    Doradztwo gospodarcze (5 godzin na osobę)
  e)    Promocja firmy – przede wszystkim na stronie internetowej MIP i GTK. Wykorzystano także współpracę inkubatora lokalnymi mediami.
  f)    Konto bankowe – przydzielone beneficjentom bez pobierania dodatkowych opłat. Beneficjenci mieli wgląd jedynie na własny rachunek, mogli wystawiać przelewy, jednak nie miały one „mocy wykonawczej” do momentu ich zatwierdzenia przez Dyrektora MIP za wiedzą nauczyciela – opiekuna lokalnego MIP.
  Przedstawiony wyżej schemat funkcjonowania Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kielcach, pozwalał na w pełni profesjonalne przygotowanie osób opuszczających inkubator do efektywnego radzenia sobie na wolnym rynku, prowadząc samodzielną działalność gospodarczą.
 5. Praktyki uczniów w sektorze MŚP – w okresie wakacyjnym 50 uczniów odbyło praktyki w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Koszty ogółem: 974 960,00 zł
Koszty bezpośrednie: 840 300,00 zł koszty pośrednie: 113 160,00 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika 4.874,80 zł