Okres realizacji:
1 luty 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Program „Młodzież w działaniu”
Akcji 5 – Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych
Podakcja 5.1. – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżowa

Projektodawca:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Instytucja przyznająca dotację:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program „Młodzież w działaniu”

Cel:
Celem projektu była promocja sportu i wzrost aktywności młodzieży z gminy Bodzentyn w wieku 15-20 lat, a także zainicjowanie dialogu młodzieży z władzami lokalnymi
i regionalnymi na temat poprawy infrastruktury sportowej w gminie Bodzentyn i możliwości wsparcia działań i inicjatyw młodych ludzi.

Grupa docelowa:
Grupa docelowa to 60 uczniów (30K i 30M) Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie, w wieku 15-20 lat, mieszkańców gminy Bodzentyn.

Opis działań:
Projekt „Młoda Rzeczpospolita Polska” polegał na zorganizowaniu szeregu spotkań młodzieży z władzami lokalnymi i regionalnymi, osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową, a także znanych i cenionych sportowców regionu świętokrzyskiego. Spotkania miały charakter debat, a ich efektem jest młodzieżowa wersja „Ustawa o kulturze fizycznej i sporcie”, która streszcza w sobie opinie oraz wskazówki młodzieży na temat prowadzonej, lokalnej polityki sportowej oraz szeroko pojętej aktywności społecznej młodych mieszkańców gminy Bodzentyn.

W ramach projektu „Młoda Rzeczpospolita Polska” zorganizowanych zostało kilka spotkań w tym:

I. Trzy w fazie przygotowawczej:

 

 1. Spotkanie przygotowawcze organizatorów projektu – jego celem było spotkanie osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Pozwoliło na szczegółowe zaplanowanie przewidzianych działań, a także szczegółowe zaplanowanie działań i podział obowiązków.
 2. Spotkanie organizatorów projektu z wszystkimi uczestnikami – na spotkaniu pojawili się wszyscy uczestnicy projektu i zapoznali się ze szczegółowymi założeniami projektu. Całe spotkania utrzymane zostało w duchu zasady „nic o nas bez nas” dzięki czemu młodzież poczuła, że sukces projektu zależy od nich i mają w nim głos decydujący.
 3. Spotkanie przygotowawcze przewodniczących oraz zastępców „klubów sejmowych”, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie debat z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową. Podczas spotkania przewodniczący i ich zastępcy zdobyli zostali przeszkoleni w zakresie moderowania dyskusji i prowadzenia spotkań w większym gronie.

II. Sześć w fazie działania:

 1. Pierwszego posiedzenie „klubów sejmowych” – podczas spotkania pojawili się goście, piłkarze największego piłkarskiego klubu sportowego „Korona Kielce”. Podczas spotkania młodzież podzielona została na 4 grupy i dyskutowała na jeden z wytypowanych uprzednio tematów, tj. infrastruktura sportowa w regionie. Po burzliwych dyskusjach pod przewodnictwem „przewodniczącego klubu sejmowego”, którym towarzyszyli zaproszeni goście spisane zostały postulaty, zawarte następnie w „ustawie o sporcie”.
 2. Drugie posiedzenie „klubów sejmowych” – wzięli w nim udział przedstawiciele lokalnych władz oraz działaczy na rzecz młodzieży w regionie świętokrzyskim. Uczestnicy podzieleni zostali na równe grupy i dyskutowali na kolejny wytypowany uprzednio temat, tj. działania władz podejmowane na rzecz promocji i upowszechniania sportu.
 3. Trzecie posiedzenie „klubów sejmowych” – wzięli w nim udział przewodniczący oraz działacze lokalnych klubów sportowych. Uczestnicy podzieleni zostali na 4 grupy i dyskutowali na kolejny z wytypowanych  uprzednio tematów, tj. działalność klubów sportowych i ośrodków szkolących w regionie.
 4. Czwarte spotkanie „klubów sejmowych” przebiegało pod znakiem dialogu na temat oczekiwań młodzieży oraz możliwości jakie stwarza region świętokrzyski. Gośćmi spotkania byli zawodnicy piłki ręcznej Klubu Vive Targi Kielce, z którymi młodzież dyskutowała na temat kariery sportowej oraz możliwości jakie oferuje region świętokrzyski.
 5. „Posiedzenie Sejmu” –  wzięli w nim udział uczniowie Gimnazjum w Bodzentynie, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, klubów sportowych, kadry nauczycielskiej. Spotkanie było podsumowaniem dotychczasowej pracy podczas projektu, przedstawienia wniosków z poszczególnych spotkań i wyciągnięciem konstruktywnych wniosków.
 6. Wyjazd uczestników projektu na Stadion piłkarski Klubu Korona Kielce  – uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić stadion, spotkać się z zawodnikami i wziąć udział w treningu piłkarskim.

III. Trzy w fazie ewaluacji

 1. Spotkanie ewaluacyjne uczestników projektu – spotkanie wszystkich uczestników projektu, podczas którego wszystkie działania zrealizowane podczas projektu zostały podsumowane, a wnioski na przyszłość wyciągnięte. Uczestnicy zastanowili się, w jaki sposób wykorzystają zdobyte doświadczenie w przyszłości.
 2. Spotkanie organizatorów projektu w celu rozliczenia końcowego projektu – spotkanie odbyło się w gronie osób ściśle zaangażowanych w realizację projektu.
 3. Spotkanie uczestników projektu w celu prac nad „ustawą o kulturze fizycznej i sporcie”. Spotkanie miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy podzieleni na grupy pracowali nad ostateczną wersją ustawy.

Koszty ogółem: 17 769,83 EUR
Koszty bezpośrednie: 16 631,91 EUR
koszty pośrednie: 1 137,92 EUR