Okres realizacji:
1 września 2014 – 31 marca 2015 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projektodawca:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Instytucja Pośrednicząca:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Cel:
Celem Projektu jest nabycie, uzupełnienie i podwyższenie wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego lub technik ICT przez 13 kobiet i 5 mężczyzn w wieku 25-64 lat, zamieszkałych w gminie Staszów poprzez szkolenie językowe oraz kurs komputerowy do 31 marca 2015 roku.

Grupa docelowa:
Główną grupą docelową jest 18 osób  (13K i 5 M) w wieku 25-64 lat, zamieszkałych w gminie Staszów.

Opis działań:
Projekt składa się z 2 zadań, dotyczących szkoleń językowych oraz komputerowych.

Zadania:
Szkolenie językowe (język angielski) realizowane jest na poziomie od 0 do A1 (120 godzin szkoleniowych). Szkolenie skierowane jest do 10 osób.
Kurs komputerowe ECDL Core – dotyczy umiejętności komputerowych z zakresu 7 modułów ECDL (90 godzin szkoleniowych). Szkolenie skierowane jest do 8 osób.
Proponowane w projekcie kursy/szkolenia umożliwiają wzrost umiejętności językowych lub kompetencji z zakresu ICT osób dorosłych, którzy poprzez udział w projekcie zwiększają własną konkurencyjność na rynku pracy.

Budżet projektu:
Koszty ogółem: 49 235,30 zł
Koszty bezpośrednie: 45 170,00 zł koszty pośrednie: 4 065,30 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 735,29 zł