Okres realizacji:
1 września 2012 r. – 31 sierpień 2014 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Projektodawca:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Lider)
F.H.U. Koncept Ryszard Szostak (Partner)

Instytucja Pośrednicząca:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Cel:
Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat z powiatu kieleckiego i miasta Kielce do końca lipca 2014 roku, poprzez utworzenie i funkcjonowanie dodatkowej grupy przedszkolnej w „Akademii Kreatywności” niepublicznym przedszkolu z odziałem integracyjnym. Uczestnicy projektu zyskają wysokiej, jakości edukację opartą o dobre relacje i więzi z dorosłymi, nastąpi rozwój sfery poznawczej i emocjonalno – społecznej.

Grupa docelowa :
Uczestnikami projektu jest grupa 20 dzieci (10dz i 10ch) w wieku 3-4 lat zamieszkałych na terenie miasta Kielce lub powiatu kieleckiego. Pośrednimi beneficjentami są rodzice aktywni zawodowo oraz matki powracające na rynek pracy po przerwie spowodowanej opieką nad dzieckiem.

Opis działań:
Przedstawiony projekt składa się z 3 kompleksowo powiązanych zadań stworzonych we współpracy z partnerem F.H.U Koncept.
W ramach projektu dodatkowa grupa przedszkolna funkcjonuje bezpłatnie od poniedziałku do piątku w wymiarze 9 godzin dziennie. Grupa realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dodatkowych.

Zadania Fundacji Centrum Europy Lokalnej obejmują:
Nadzór nad wszystkimi działaniami, czyli koordynowanie prac, ścisła współpraca z partnerem, realizacja zadań, monitoring.

Zadania F.H.U Koncept:

 

 1. Rekrutacja uczestników do projektu.
 2. Promocja projektu .
 3. Uruchomienie działalności dodatkowej grupy przedszkolnej.
 4. Współorganizowanie zadań.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące działania:

 1. Realizacja podstawy programowej (od poniedziałku do piątku przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną)
 2. Zajęcia dodatkowe realizowane w 10 osobowych grupach zajęciowych:
  – język angielski
  – rytmika
  – zajęcia z logopedą
  – zajęcia z psychologiem
 3. Zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania dzieci:
  – nauka tańca
  – kreatywne zajęcia edukacyjne
 4. Zajęcia w bawialni połączone z gimnastyką korekcyjna
 5. Organizacja imprez okolicznościowych: impreza Mikołajkowa, Bal karnawałowy, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny
 6. Organizacja wyjść do kina oraz teatru
 7. Organizacja zajęć integracyjno dydaktycznych:
  – w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym
  – Fit dziecko i rodzic
  – całodniowe zajęcia integracyjno – dydaktyczne w stadninie koni
 8. Organizacja spotkań dla rodziców
 9. Profesjonalna diagnostyka stomatologiczna w skład, której wchodzi pogadanka stomatologa w przedszkolu oraz indywidualna wizyta w gabinecie stomatologicznym.

W ramach działań projektowych zostały przeprowadzone działania, mające na celu przystosowanie pomieszczeń dla nowego oddziału. Zakupione zostało wyposażenie, sprzęt multimedialny, meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i edukacyjne do zajęć umuzykalniających, logopedycznych, pomoce do rozwoju motoryki małej i dużej. Proces edukacyjny opiera się na technikach multimedialnych z wykorzystaniem consoli edukacyjno interaktywnej i edukacyjnych programów multimedialnych.
Zajęcia edukacyjne prowadzone są na podstawie zatwierdzonego programu nauczania dla grup przedszkolnych uwzględniających potrzeby grup wiekowych. Zajęcia prowadzone są przez zespół 2 osobowy: nauczyciel +osoba wspomagająca.
Przedszkole pełni funkcje opiekuńczą i wychowawczą. W ramach zajęć kształtowane są: umiejętności społeczne, czynności samoobsługowe, wspomaganie rozwoju mowy, czynności intelektualnych, sprawność fizycznej, dbałość o bezpieczeństwo i poczucie estetyki. Ponadto uczestnicy projektu objęci są ubezpieczeniem, wyposażeni są w podręczniki, wyprawkę oraz bezpłatne materiały do zajęć. W ramach projektu przewidziane zostało pełnowartościowe wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Koszty ogółem: 769 557,51zł
Koszty bezpośrednie: 712 553,25 zł koszty pośrednie: 57 004,26 zł
Wkład własny: 115 435,25 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 38 477,87 zł

Strona internetowa projektu: www.akademiakreatywnosci.fundacja-cel.pl