Okres realizacji:

1 września 2014 – 31 marca 2015 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projektodawca:

Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Instytucja Pośrednicząca:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Cel:
Celem Projektu jest nabycie, uzupełnienie i podwyższenie wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego lub technik ICT przez 16 kobiet i 6 mężczyzn w wieku 30-64 lat, zamieszkałych w gminie Suchedniów poprzez szkolenie językowe oraz komputerowe do 31 marca 2015 roku.

Grupa docelowa:
Główną grupą docelową jest 22 osoby  (16K i 6 M) w wieku 30-64 lat, zamieszkałych w gminie Suchedniów

Opis działań:
Projekt składa się z 2 zadań, dotyczących szkoleń językowych oraz komputerowych.

Zadania:
Szkolenie językowe (język angielski) realizowane jest na poziomie 0-A1 (120 godzin szkoleniowych) oraz 60 min/osobę indywidualnych konwersacji. Szkolenie skierowane jest do 12 osób.
Szkolenie komputerowe ECDL Start – dotyczy umiejętności komputerowych z zakresu 4 z 7 modułów ECDL (80 godzin szkoleniowych). Szkolenie skierowane jest do 10 osób.
Proponowane w projekcie szkolenia umożliwiają wzrost umiejętności językowych lub kompetencji z zakresu ICT osób dorosłych, którzy poprzez udział w projekcie zwiększają własną konkurencyjność na rynku pracy.

Budżet projektu:
Koszty ogółem: 49 372,64 zł 
Koszty bezpośrednie: 45 296,00 zł Koszty pośrednie: 4 076,64 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 244,21 zł