Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Treść zapytania – pobierz

Załącznik 1 – Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – pobierz
Załącznik 3 – Wzór umowy – pobierz