Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Treść zapytania – pobierz

Załącznik 1 – Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia – pobierz
Załącznik 3 – Wzór umowy – pobierz