Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Treść zapytania – pobierz

Załącznik 1 – Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik 2 – Wzór wykazu zrealizowanych usług – pobierz
Załącznik 3 – Wykaz osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia – pobierz
Załącznik 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych – pobierz
Załącznik 5 – Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów niezbędnych przy ubieganiu się o akredytację szkolenia przez Zamawiającego – pobierz
Załącznik 6 – Wzór umowy – pobierz
Załącznik 7 – Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa – pobierz