Informujemy, iż z dniem 01.12.2021 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Do projektu rekrutowane będą osoby zamieszkałe na terenie gminy Małogoszcz – 40 dzieci w wieku 6-15 lat, oraz ich 10 rodziców/opiekunów prawnych.

W ramach projektu realizowane są trzy zadania:

 Zadanie 1 – Adaptacja / Remont świetlic

Zadanie 2 – Wyposażenie świetlic

Zadanie 3 – Zajęcia dla dzieci – kompetencje kluczowe

Zadanie 4 – Wsparcie Rodziców

W ramach projektu w świetlicy uczestnicy skorzystają z warsztatów z robotyki oraz kosmicznej matematyki, warsztatów językowych, zajęć z psychologiem oraz zajęć artystycznych.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu (ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz) lub w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce)

Projekt realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

 

Regulamin projektu – pobierz

Formularz zgłoszeniowy Dziecka – pobierz

Formularz zgłoszeniowy Rodzic / Opiekun Prawny – pobierz