Rozeznanie rynku nr 1/2021/75 na adaptację sali na pracownię ekonomiczną w budynku ZS nr 1 w Jędrzejowie

Rozeznanie rynku odbywa się w ramach projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr RPSW.08.05.01-26-0081/19

Treść rozeznania rynku nr 1/2021/75 – pobierz

formularz – pobierz

oświadczenie – pobierz

wzór umowy – pobierz