Rozeznanie Rynku nr 01/RR/2021/73
na świadczenie usług cateringowych (obiadu i przerwy kawowej) dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II, Działania 2.21, w ramach umowy nr UDA-POWR.02.21.00-00-DO10/20.

Treść rozeznania rynku – pobierz

Załączniki – pobierz