Deklaracja trwałości projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury w Opatowie deklarują instytucjonalną gotowość Beneficjenta do realizacji usług w okresie 01.02.2022 – 30.09.2023 wobec osób chętnych w zakresie rodzaju usług tożsamych z zakresem projektu pn. Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego.

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury w Opatowie z dniem 31 stycznia 2022 r. zakończyła realizację projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)W ramach zapewnienia trwałości projektu Powiatowe Centrum Kultury
w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej
w Kielcach oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury w Opatowie, ogłasza gotowość, przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu tj. 20 miesięcy, do świadczenia następujących usług tożsamych z zakresem projektu:

 • w Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w budynku Zespołu Szkół nr 2
  w Opatowie
  przy ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów – 30 osób
  w wieku 6-18lat (15K/ 15M) uczących się w szkołach z terenu gminy Opatów, wychowujących się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym minimum 8 z niepełnosprawnościami oraz 5 rodziców/ opiekunów prawnych (3K/2M) dzieci o których mowa powyżej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • w Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Opatowski Ośrodek Kultury w budynku swojej siedziby przy ul. Partyzantów 13B, 27-500 Opatów – 30 osób w wieku 6-18lat (15K/15M), uczących się w szkołach z terenu gminy Opatów, wychowujących się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz 5 rodziców/ opiekunów prawnych (2K/3M) dzieci o których mowa powyżej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

następujących zajęć:

 • ogólnoświetlicowych – mających na celu pomaganie w odrabianiu lekcji
  i organizowanie dzieciom czasu wolnego na świetlicach
 • muzycznych
 • tanecznych
 • rozwijających kompetencje cyfrowe
 • języka angielskiego
 • specjalistycznych takie jak: indywidulane zajęcia z psychologiem (na podstawie opracowanego Indywidualnego Planu Wsparcia), grupowa terapia w ramach porad rodzinnych oraz porady prawne dla grupy rodziców/opiekunów prawnych
 • wyjazdu integracyjno-edukacyjnego.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału ww. działaniach proszone są
o wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego do wyboru
w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie lub  Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

INFORMACJE:

Informacje można uzyskać:

 • osobiście w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie, ul. Szpitalna 4A, 27-500 Opatów  i Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie, ul. Partyzantów 13B, 27-500 Opatów
 • pocztą elektroniczną: www.kulturaopatow.pl – Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie,  www.ookopatow.com – Opatowski Ośrodek Kultury
  w Opatowie,
 • telefonicznie: 15 868 47 21, 507 737 750 – Powiatowe Centrum Kultury               w Opatowie, 15 868 20 12 – Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie. 

  Regulamin_Projektu_w_okresie_trwałości