Podczas ferii zimowych uczestnicy projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2  Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) uczestniczą w zajęciach na lodowisku. Dzieci korzystają z zakupionych w ramach projektu łyżew, kasków oraz chodzików „pingwinków”, które okazują się niezwykle pomocne dla młodszych dzieci, stawiających swoje pierwsze kroki na lodowisku.

Życzymy dalszej wspaniałej zabawy!