Fundacja Centrum Europy Lokalnej przy współpracy Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Sakrżysku-Kamiennej poszukuje świętokrzyskich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm z terenu powiatu skarżyskiego, zainteresowanych przyjęciem na wakacyjne staże uczniów techników w ramach projektu „W Skarżysku kształcimy zawodowo”.

Jednym z zadań projektu „W Skarżysku kształcimy zawodowo” jest organizacja 150-godzinnych, wakacyjnych staży dla uczniów z Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej.

Przedsiębiorca organizujący staże może otrzymać 800,00 zł netto  na działania związane z przygotowaniem miejsca pracy, niezbędne szkolenia oraz rekompensatę niezbędnych kosztów na jednego ucznia. Ponadto dla opiekuna stażysty przewidziano wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami jednak nie więcej niż w kwocie 400 zł na czterech stażystów. Ekwiwalent pieniężny za organizację stażu oraz opiekę nad uczniem wypłacane są przedsiębiorcy na podstawie noty obciążeniowej. Z każdym przedsiębiorcą zawierane są umowy trójstronne. Na staż jeden przedsiębiorca może przyjąć minimalnie 4, a maksymalnie 8 uczniów.

Prosimy o zgłoszenia poprzez wysłanie formularz mailem na adres: biuro@fundacja-cel.pl lub przesłanie /złożenie formularza do biura Projektu pod adresem ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce.

Termin zgłoszeń pracodawców do programu stażowego upływa dnia 10.06.2020 r. Po wskazanym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem, że skierowanie stażysty nastąpi tylko w przypadku, kiedy nie dokonał wyboru spośród pracodawców, którzy zgłosili swój akces w pierwszym terminie.

„W Skarżysku kształcimy zawodowo” to kompleksowy projekt, który ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej oraz zwiększenia zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.