W związku z rozeznaniem rynku nr 1/2021/75 ogłoszonym w ramach realizacji projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr RPSW.08.05.01-26-0011/20 Fundacja Centrum Europy Lokalnej wybrała wykonawcę do adaptacji sali na pracownię ekonomiczną Wykonawcę:

JAREKMEBLE Jarosław Kaleta Produkcja Mebli,

ul. Niwy 8, Bęczków,

26-008 Górno

NIP: 6572035505

Cena: 10 350,00 zł