Rozeznanie rynku nr 24.2022.67

Na świadczenie usługi kompleksowego doradztwa prawnego, uzależnionego od indywidualnych
i bieżących potrzeb podmiotów:

– ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym także podmiotów

ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się

w przedsiębiorstwa społeczne),

– ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej: przedsiębiorstwami

społecznymi – PS),

– sfery gospodarczej, które utworzone zostały w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej (są to podmioty które  nie spełniają wszystkich cech i warunków dotyczących działalności przedsiębiorstwa społecznego, mogą jednak stać się przedsiębiorstwem społecznym: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie – spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych)

– osób fizycznych/grup inicjatywnych chcących powołać PES/PS lub w inny sposób zainteresowanych  działalnością w sektorze ekonomii społecznej z terenu następujących powiatów województwa świętokrzyskiego: opatowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, jędrzejowskiego oraz włoszczowskiego.

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania RPSW.09.03.00 Wspieranie  ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania  RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Treść rozeznania rynku – pobierz

Załączniki – pobierz