Okres realizacji:
01 styczeń 2020 r. – 31 grudzień 2020 r

 

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

 

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 155 osób, w tym 118 kobiet  i 37 mężczyzn  – pracowników JST z terenu gmin Baćkowice – 104 osoby (81 kobiet i 23 mężczyzn)
i Waśniów – 51 osób (37 kobiet; 14 mężczyzn) (OSI obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych), osób w wieku aktywności zawodowej, pracujących w Urzędzie Gminy lub jednostkach podległych, poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym
z zakresu ergonomii pracy w okresie od I 2020 r. do XII 2020 r.

 

Planowane efekty:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] (83K i 26M)

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby] (83K i 26M)

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby] (118K i 37M)

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] (41K i 17M)

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (1)

Grupy docelowe:

Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym: – osoby pracujące oraz bierne zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia (118K/37M)

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Usługi zdrowotne – profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy

Zadanie 2 – Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem 

Zadanie 3 –Działania doradcze dla kadry zarządzającej

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 390 350,00 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 346 170,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 518,39 zł

Wkład własny: 44 180,00 zł