Okres realizacji:
01 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2019 r.

 

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

 

Partnerzy:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLKLE PSYCHICZNIE CHORYCH „CICHY PORT

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 174 (134K/40M) pracowników JST z terenu OSI, w tym 100 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku (76K/24M) oraz 74 pracowników Urzędu Gminy Sadowie i jednostek podległych – Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Sadowiu (58K/16M) poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r.

 

Planowane efekty:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] (67K i 20M)

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby] (94K i 28M)

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] (58 K i 22M)

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby] (134K i 40M)

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (2)

Grupy docelowe:

Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym: – osoby pracujące oraz bierne zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia (134K/40M)

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Usługi zdrowotne – profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy

Zadanie 2 – Pakiety rehabilitacyjne

Zadanie 3 – Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem 

Zadanie 4 –Coaching dla kadry zarządzającej i doradztwo z ergonomii pracy dla pracowników

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 419 750,00 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 377 470,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 412,36 zł

Wkład własny: 42 280,00zł

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy