Fundacja Centrum Europy Lokalnej informuję, iż wybrała wykonawcę w ramach rozeznanie rynku nr 2/R/2021/72 na usługi indywidualnego poradnictwa prawnego dla 10 rodziców/prawnych opiekunów przeprowadzenie w ramach projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”.

Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami punktu 5.2 niniejszego rozeznania rynku „w pierwszej kolejności o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się  Podmioty Ekonomii Społecznej (PES)” co oznaczało, iż dopiero w przypadku przekroczenia kwoty na realizację zamówienia przez PES lub nie złożenie oferty przez PES Zamawiający mógł wystąpić do Instytucji Pośredniczącej (Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) o zgodę na udzielenie zamówienia podmiotowi innemu niż PES. Dopiero po ewentualnym uzyskaniu takiej zgody Zamawiający  mógłby rozpatrywać inne oferty.

W niniejszym rozeznania rynku wybrano Wykonawcę nie posiadającego status Podmiotu Ekonomii Społecznej – Fundacja Centrum Europy Lokalnej wystąpiła w dniu 09.03.2021 r. do Instytucji Pośredniczącej o zgodę na udzielenie zamówienia podmiotowi innemu niż PES i uzyskała ją w dniu 16.03.2021 r.:

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Chlebny z siedzibą: ul Klimkiewiczowska 14/12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena łącznie realizacji zamówienia: 5200,00 zł brutto