Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce”.

Treść zapytania – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – pobierz
Załącznik nr 3 – Wzór umowy – pobierz