Rozstrzygnięcie Rozeznania rynku nr 9.2020.67 prowadzonego w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.3.1 RPO WŚ

W ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 9.2020.67, na zakup urządzenia multimedialnego wraz z dostawą, w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, do Zamawiającego, w terminie przewidzianym na złożenie ofert, wpłynęły dwie oferty  złożone przez:

  1. Business Gold Group Sp. z o.o
  2. Chromatica s. c.

Oferta Chromatica s. c.  z siedzibą ul. Różana 5, 25-729 Kielce  spełniła kryteria formalne i oceniona została na 80 pkt. wg kryteriów zawartych w Rozeznaniu rynku nr 9.2020.67.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.