Fundacja Centrum Europy Lokalnej przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie poszukuje świętokrzyskich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm z terenu powiatu jędrzejowskiego, zainteresowanych przyjęciem na wakacyjne staże uczniów techników w ramach projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”.

Jednym z zadań projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” jest organizacja 168-godzinnych, wakacyjnych staży dla uczniów z Technikum Hotelarskiego i Ekonomicznego w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

Przedsiębiorca organizujący staże może otrzymać 900,00 zł netto na działania związane z przygotowaniem miejsca pracy, niezbędne szkolenia oraz rekompensatę niezbędnych kosztów na jednego ucznia. Ponadto dla opiekuna stażysty przewidziano wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami jednak nie więcej niż w kwocie 500 zł na czterech stażystów. Ekwiwalent pieniężny za organizację stażu oraz opiekę nad uczniem wypłacane są przedsiębiorcy na podstawie noty obciążeniowej. Z każdym przedsiębiorcą zawierane są umowy trójstronne. Na staż jeden przedsiębiorca może przyjąć 4 uczniów.

Prosimy o zgłoszenia poprzez wysłanie formularz mailem na adres:  biuro@fundacja-cel.pl lub przesłanie /złożenie formularza do biura Projektu pod adresem ul. Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce.

Termin zgłoszeń pracodawców do programu stażowego upływa dnia 10.06.2022 r. Po wskazanym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem, że skierowanie stażysty nastąpi tylko w przypadku, kiedy nie dokonał wyboru spośród pracodawców, którzy zgłosili swój akces w pierwszym terminie.

„Szkoły w Jędrzejowie kształcimy zawodowo” to kompleksowy projekt, który ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum Hotelarskiego i Ekonomicznego w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie oraz zwiększenia zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Formularz rekrutacyjny – pobierz