Okres realizacji:
1 maja 2012 r. – 31 października 2014 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2  Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Projektodawca:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Lider)
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie (Partner)
Organizacja Community Service Volunteers z Wielkiej Brytanii (Partner zagraniczny)

Instytucja Pośrednicząca:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Cel:
Celem Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu
Szkół im. S. Staszica w Staszowie poprzez przeszkolenie 6 nauczycieli oraz 6 nauczycielek oraz zwiększenie zdolności adaptacyjnej do przyszłego zatrudnienia przez 60 uczennic i 60 uczniów Zespołu Szkół w Staszowie poprzez zaadaptowanie rozwiązań podnoszących jakość szkolnictwa zawodowego stosowanych w Wielkiej Brytanii przez CSV do końca 2014 r.

Grupa docelowa:
Główną grupą docelową jest 120 uczniów (60K i 60M) Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie, w wieku 15-20 lat, uczących się na kierunkach: technik budownictwa, technik informatyk, piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, mieszkający na terenie powiatu staszowskiego.
Drugą grupą, która otrzymała wsparcie w projekcie jest grupa 12 nauczycieli (6K i 6M) Zespołu Szkół w Staszowie.

Opis działań:
Przedstawiony projekt składa się z 13 kompleksowo powiązanych zadań stworzonych we współpracy z Zespołem Szkół w Staszowie (ZS) i Organizacją Community Service Volunteers z Wielkiej Brytanii (CSV).

Zadania Fundacji Centrum Europy Lokalnej obejmują:
Nadzór nad wszystkimi działaniami, czyli koordynowanie prac, ścisła współpraca z ZS i CSV, realizacja zadań, monitoring.

Zadania Zespołu Szkół w Staszowie:

 

 1. Rekrutacja uczestników do projektu.
 2. Promocja projektu w środowisku lokalnym.
 3. Współorganizowanie zadań.
 4. Realizacja kursów zawodowych w ZS w Staszowie.
 5. Udostępnienie sal lekcyjnych na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach projektu.

Zadania Organizacji Community Service Volunteers:

 1. Organizacja praktyk zagranicznych od strony merytorycznej.
 2. Dobór ekspertów do szkoleń i kursów.
 3. Przygotowanie wizyty studyjnej.
 4. Przeszkolenie polskich trenerów kursów zawodowych.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące działania:

 1. Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii w siedzibie CSV dla nauczycieli i kadry zarządzającej Zespołu Szkół w Staszowie oraz kluczowych osób realizujących projekt ze strony Fundacji CEL. Uczestnicy wizyty dowiedzą się jak funkcjonuje CSV, praktyki zawodowe „job shadowing” i e-portfolio. Uczestnicy wizyty wezmą udział w szkoleniu nt. „Efektywne zarządzanie szkołą zawodową”.
 2. Szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół:
  I. Efektywne metody nauczania – szkolenie wyjazdowe
  II. E-portfolio
  Szkolenia poprowadzi ekspert z CSV.
 3. Fora Przedsiębiorczości. (3 spotkania) W każdym forum wezmą udział eksperci z CSV, dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Staszowie, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele przedsiębiorców lokalnych, przedstawiciele instytucji rynku pracy.
 4. Seminarium wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy (1 spotkanie)
 5. Szkolenia z umiejętności miękkich (20 h).
 6. Szkolenie z profilaktyki uzależnień (10 h).
 7. Kurs języka angielskiego (200 h), którego tematyka będzie związana z wybranym zawodem. Kurs języka angielskiego zakończy się testem.
 8. Kursy zawodowe (60 h), których zadaniem jest uzupełnienie kierunkowego wykształcenia. Kursy będą się odbywały w 10-osobowych grupach. Każdy kurs zakończy się wewnętrznym egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Osoby, które uzyskają najlepsze wyniki z egzaminu wezmą udział w kontynuacji kursu w Wielkiej Brytanii oraz praktykach zawodowych. Uczestniczy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe oraz catering.

Proponowane w projekcie specjalności/kursy/szkolenia, doradztwo ekspertów, praktyki i staże pozwolą w pełni profesjonalne przygotować uczniów/absolwentów ZS w Staszowie do efektywnego radzenia sobie na wolnym rynku pracy – podejmując zatrudnienie lub prowadząc samodzielną działalność gospodarczą w nowoczesnych branżach gospodarki.

Koszty ogółem: 1 802 680,00 zł
Koszty bezpośrednie: 1 651 996,00 zł koszty pośrednie: 150 684,00 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 13 656,66 zł

Strona internetowa projektu: www.zmienrzeczywistosc.pl