Zadanie publiczne pn. „Aktywni 60+” finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 20212025

Okres realizacji:

22 maja 2023r. – 31 grudnia 2023r.

Beneficjent:

Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Instytucji Zarządzająca (IZ):

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) – Departament Polityki Senioralnej;

Cel Zadania:

Głównym celem realizacji zadania publicznego jest zwiększenie wymiaru zaangażowania społecznego osób starszych, w tym niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności ruchowej poprzez włączenie w różne formy aktywności zdrowotnej, edukacji oraz współpracy międzypokoleniowej.

Grupy docelowe:

Zadanie jest skierowane do 40 osób z terenu gminy Małogoszcz, w tym 40 osób w wieku powyżej 60 lat

Opis działań:

1. Wyjazd po zdrowie – organizacja wyjazdów na basen oraz do tężni

2. Warsztaty zdrowotne, muzyczne

3. Integracja międzypokoleniowa – organizacja dwóch spotkań integrujących pokolenia;

Całkowity koszt inwestycji: 37 925,00 zł

Dofinansowanie: 34 225,00 zł

Wkład własny: 3700,00 zł