Okres realizacji:
01 styczeń 2018 r. – 31 grudzień 2019 r.

 

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i

zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty

konkursowe)

 

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Partner:

Polski Czerwony Krzyż/Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego u 115 os (70K/45M) uczniów 8 szkół z miasta Ostrowiec Świętokrzyski wraz z poradnictwem rodzinnym dla 12K/8M rodziców/opiekunów prawnych, zamieszkałych Ostrowiec Świętokrzyski w okresie od 01.01.2018-31.12.2019r. poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 8 świetlic środowiskowych (kompetencje kluczowe, psychospołeczne, poradnictwo rodzinne). Jednocześnie działania projektowe przełożą się na osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŚ 2014-2020 w zakresie zwiększania dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki rozszerzeniu oferty świetlic prowadzonych przez PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim i zaplanowanych w nich działaniach, uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im się odnaleźć w społeczeństwie, zdobyć w przyszłości pracę, zapobiec powrotowi do patologicznych postaw

społecznych, a w konsekwencji do trwałego wykluczenia.

Planowane efekty:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (125)

Liczba osób które rozwinęły kompetencje kluczowe (70K i 45M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (82K i 53M)

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] (70K i 45M)

 

Grupy docelowe:

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci (82K i 53M)

 

 

 

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie społecznym

Zadanie 2 – Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie kompetencji obywatelskich i porozumiewania się w języku ojczystym

Zadanie 3 – Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie pracy zespołowej i umiejętności uczenia się

Zadanie 4 – Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów technicznych i matematyki

Zadanie 5- Poradnictwo rodzinne

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 852 207,50 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 763 887,50 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 6 312,65 zł

Wkład własny: 88 320,00 zł