Okres realizacji:
01 listopad 2018 r. – 31 sierpień 2020 r.

 

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum nr 1 Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, poprzez zwiększenie zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia przez 80 uczniów (17K i 63M) przez odbycie staży zawodowych, kursów i dodatkowych zajęć oraz poprzez uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli (2K i 5M) do końca VIII 2020 r. Projekt realizuje cel szczegółowy przez zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia w kierunku zwiększenia praktycznych jej elementów i pogłębia współpracę z pracodawcami dla zwiększenia szans uczniów na rynku pracy po ukończeniu kształcenia.

 

Planowane efekty:

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione

dzięki EFS (1)

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (2K i 5M)

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (1K i 31M)

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i

praktykach u pracodawcy (17K i 63M)

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

objętych wsparciem w programie (2K i 5M)

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i

materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (1)

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (2K i 38M)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (17K i 30M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (1)

Liczba ucz. objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (17K i 63M)

Grupy docelowe:

Szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe (1)

Uczniowie szkół/placówek kształcenia zawodowego (w tym specjalnego) (17K/63M)

Nauczyciele kształcenia zawodowego (2K/5M)

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Odbycie staży zawodowych u pracodawców dla uczniów objętych projektem

Zadanie 2 – Zajęcia dla uczniów organizowane w formie kursów podnoszących kompetencje techniczne i informatyczne

Zadanie 3 – Kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Zadanie 4 – Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 951 413,75 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 902 533,75 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 10 935,79 zł

Wkład własny: 48 880,00 zł