Okres realizacji:
01 listopad 2019 r. – 30 listopad 2021 r.

 

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia

ustawicznego

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz

tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

 

Partnerzy:

NIE

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Tech nr 1 Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej przez zwiększenie zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia przez 80 ucz. (18K i 62M) przez odbycie staży zawodowych kursów i dodatkowych zajęć do końca VIII 2021 r. Cel Główny Projektu jest zbieżny z celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego. Projekt realizuje cel szczegółowy przez zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia w kierunku zwiększenie praktycznych jej elementów i pogłębia współpracę z pracodawcami dla zwiększenia szanse uczniów na rynku pracy po ukończeniu kształcenia.

Planowane efekty:

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.] (1)

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby] (13K) i (51M)

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] (18K) i (62M)

 

 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.] (1)

 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie [osoby] (18K) i (62M)

 

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]  (16K) i (24M)

 

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (1)

 

 

 

 

Grupy docelowe:

Grupą docelową stanowi szkoła, uczniowie z Zespołu Szkół Tech. im. Armii Krajowej, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie miasta Skarżysko-Kam znajdując. się na terenie OSI(18K,62M).

Opis działań:

Zadanie 1 – Odbycie staży zawodowych u pracodawców dla uczniów objętych projektem

Zadanie 2 – Zajęcia dla uczniów organizowane w formie kursów podnoszących kompetencje techniczne i informatyczne

Zadanie 3 – Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów

Zadanie 4 -Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 757 200,00 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 718 960,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 9 465,00 zł

Wkład własny: 38 240,00 zł