Okres realizacji:
01 września 2020 r. – 31 sierpień 2022 r.

      

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Partnerzy:

NIE

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 Cel projektu:

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie w zawodzie Technik Logistyk w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkoły przez  doposażenie pracowni zawodu technik logistyk w m.in. nowoczesny sprzęt multimedialny, oprogramowanie komputerowe do praktycznej nauki zawodu, urządzenie transportu wewnętrznego z której korzystać będą kolejne roczniki uczniów, uzupełnienie umiejętności zawodowych 6 nauczycieli (4K,2M) we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększenie zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia przez 48 uczniów (12K i 36M) przez odbycie staży zawodowych, kursów i dodatkowych zajęć do końca VIII 2022 r. Cel Główny Projektu jest zbieżny z celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego. Projekt realizuje cel szczegółowy przez zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia w kierunku zwiększenia praktycznych jej elementów i pogłębia współpracę z pracodawcami dla zwiększenia szans uczniów na rynku pracy po ukończeniu kształcenia.

Planowane efekty:

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.](1)

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] (4K) i (1M)

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby](11K) i (33M)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie [osoby] (12K) i (36M)

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] (13K) i (36M)

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby] (4K) i (2M)

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.] (1)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]  (16K) i (38M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (1)

Grupy docelowe:

Grupę docelową stanowi szkoła, uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego z Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie miasta Jędrzejów z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Opis działań:

Zadanie 1 – Odbycie staży zawodowych u pracodawców dla uczniów objętych projektem

Zadanie 2 –Zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy

Zadanie 3  -Doposażenie pracowni zawodu Technik Logistyk w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu

Zadanie 4 – Doskonalenie umiejętności praktycznych nauczycieli zawodu

Zadanie 5 – Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów

 Budżet projektu:

Koszty ogółem: 416 000,00 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 387 380,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 7 703,70 zł

Wkład własny: 28 620,00 zł

Regulamin projektu
Regulamin projektu – aktualizacja