Okres realizacji:
01 czerwca 2021 r. – 30 maja 2023 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Partnerzy: NIE

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 Cel projektu:

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie w zawodzie Technik Hotelarstwa i Technik Ekonomista oraz w Zespole Szkół nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w zawodzie Technik Geodeta, Informatyk, Mechatronik w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkoły przez doposażenie pracowni zawodowych, uzupełnienie umiejętności zawodowych 12 nauczycieli (6K,6M) we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększenie zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia przez 144 ucz. (78K i 66M) przez odbycie staży zawodowych, szkoleń i dodatkowych zajęć w okresie od 01.06.2021 r. do końca 30.05.2023 r. Cel Główny Projektu jest zbieżny z celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego. Projekt realizuje cel szczegółowy przez zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia w kierunku zwiększenia praktycznych jej elementów i pogłębia współpracę z pracodawcami dla zwiększenia szans uczniów na rynku pracy po ukończeniu kształcenia.

Planowane efekty:

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] (5K) i (5M)

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby](70K) i (59M)

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.](2)

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby] (6K) i (6M)

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] (78K) i (66M)

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.] (2)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie [osoby] (78K) i (66M)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]  (3K) i (35M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (1)

Grupy docelowe:

Grupę docelową stanowi szkoła, uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego z Technikum nr 1  w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego oraz z Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2            im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie miasta Jędrzejów z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Opis działań:

Zadanie 1 – Odbycie staży zawodowych u pracodawców dla uczniów objętych projektem

Zadanie 2 – Zajęcia dla uczniów organizowane w formie szkoleń zwiększające ich szanse na rynku pracy

Zadanie 3 – Doskonalenie umiejętności praktycznych nauczycieli zawodu

Zadanie 4  – Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów

Zadanie 5   -Doposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu

Zadanie 6   -Doposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego Grota” w Jędrzejowie w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu

 Budżet projektu:

Koszty ogółem: 1 402 596,19 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 1 301 796,19 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 8 991,00 zł

Wkład własny: 100 800,00 zł