Okres realizacji:

1 wrzesień 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projektodawca:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Instytucja Pośrednicząca:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Cel:
Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie poprzez dodatkowe zajęcia dla 44 uczennic i 28 uczniów rozwijające kompetencje kluczowe oraz wyrównujące szanse edukacyjne uczniów ze szkoły z terenu wiejskiego do 30.VI.2015r.

Grupa docelowa:
Główną grupą docelową jest 72 uczniów (44K i 28M) Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie, w wieku 10-12 lat, mieszkających w gminie Suchedniów

Opis działań:
Projekt realizowany jest w dwóch edycjach (każdorazowo weźmie w nim udział 32 uczniów).

Na terenie szkoły zorganizowany został Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK).
W ramach działalności SZOK każdy uczeń  otrzyma:

 

 • pomoc w świadomym wyborze i planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej;
 • opiekę psychologiczno – pedagogiczną;
 • wsparcie doradców edukacyjno – zawodowych, którzy poinformują o korzyściach i możliwościach rozwoju zainteresowań i wyboru ścieżki zawodowej.
 • indywidualny plan kariery, pomocny w procesie analizy i bilansie swoich mocnych stron i dotychczasowych osiągnięć dla indywidualnego rozwoju zawodowego.

Warsztaty psychologiczne, podzielono  na bloki:

 1. trening interpersonalny JA – TY – MY
  Funkcjonowanie w grupie, komunikacja werbalna, mowa ciała, asertywność, autoprezentacja, perswazja, aktywne słuchanie. Zajęcia tego bloku zwiększają kompetencje interpersonalne i szanse na szkolne sukcesy, zmniejszają lęk przed nowym środowiskiem.
 2. praca wglądowa MOJE ZASOBY
  Umiejętności planowania, zarządzania sobą, budowanie pozytywnej samooceny, identyfikacja potencjału. Zajęcia wzmocnią samoocenę, świadomość mocnych stron, ułatwią dobry start w nowym środowisku.
 3. warsztaty efektywnego uczenia się SUPER MÓZG
  twórcze myślenie, poprawa koncentracji, mnemotechniki, szybkie czytanie.

Warsztaty pedagogiczne:
Obejmują treści z  zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom, patologii społecznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych z problemami agresji i przemocy, profilaktyka uzależnień m. in. antynikotynowa, antyalkoholowa, antynarkotykowa.

W zajęciach zorganizowanych w ramach SZOK wezmą udział wszyscy uczniowie rekrutowani do Projektu.

W kolejnych blokach wezmą udział uczniowie o określonych zainteresowaniach. Zaliczamy do nich:

„Kosmiczną fizykę”
Warsztaty astronomiczne podzielone na:

 1. zajęcia popularno – naukowe: rozwoju astronomii, mechaniki nieba, budowy wszechświata, techniki obserwacyjne;
 2. zajęcia wprowadzające do tematyki astronomii obserwacyjnej (zapoznanie z stosowanymi technikami, aparaturą);
 3. zapoznanie ze sprzętem, zaznajomienie uczniów z zasadą działania odrębnych stanowisk obserwacyjnych i przygotowanie do przeprowadzenia obserwacji;
 4. działania praktyczne – kierowanie pracami odkrywczymi zespołów. Obserwacje astronomiczne.
 5. Warsztaty terenowe – (wyjazd na 3dni, miejscowość – Oderne lub Radocyna) obejmujący zajęcia fakultatywne w celu wzbudzenia pozytywnej motywacji do kontynuowania zainteresowania fizyką, praktyczne wykorzystanie umiejętności techniczno – praktycznych, pozyskanych na warsztatach. Zajęcia terenowe, wizyty astronomów amatorów  (rajd po modelu układu słonecznego, pokazy sprzętu astronomicznego, wizyta w mobilnym planetarium, zabawy edukacyjne).

Certyfikowany Kurs ECDL START
Kurs obejmuje 4 moduły dostępne w programie  ECDL Core. Moduły zostaną wybrane na podstawie testu umiejętności. Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności ICT.

Warsztaty teatralne
Ich treść obejmuje: świadomość ciała, rozgrzewanie aparatu mowy, prawidłowe oddychanie z uaktywnieniem przepony, praca nad barwą.
Zajęcia zakończone są przygotowanym przez uczniów przedstawieniem, do którego zakupione zostaną materiały (rekwizyty, scenografia, stroje itp.).
DOdatkowo zostaną zorganizowane 2 wyjazdy na spektakle przedstawione przez zupełnie odmienne grupy teatralne: spektakl w Teatrze im. Stefana Żeromskiego i spektakl Teatru Artystycznego ECCE HOMO.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Podzielone są na bloki

 1. blok języka angielskiego: uczniowie na zajęciach będą ćwiczyć cztery główne sprawności językowe: mówienie, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie oraz pisanie.
 2. blok matematyczny, na zajęciach tego bloku nauczyciel będzie ćwiczył sprawność rachunkową, utrwalał zdobyte na zajęciach umiejętności i nowe pojęcia. Poprzez różnorodne przystępne ćwiczenia, często oparte na materiale konkretnym doskonalił będzie logiczne myślenie uczniów. Dużą część czasu poświęci na analizę i umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych różnymi sposobami.
 3. blok polonistyczny, przeprowadzonych zostanie wiele ćwiczeń: sprzyjających bogaceniu zasobów słownictwa, doskonaleniu techniki głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem, kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w pisaniu różnych form wypowiedzi, doskonalenie posługiwania się zasadami ortografii.

Koszty ogółem: 412 009,10 zł
Koszty bezpośrednie: 377 990,00 zł
Koszty pośrednie: 34 019,10 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 5 722,34 zł

Strona internetowa projektu: www.szokspostojow.pl