Okres realizacji:
01 listopada  2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

 

 

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca/Partner:

Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Beneficjent)

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia TIK wśród 259 U (136K i 123M) z dwóch szkół podstawowych z gminy Łagów poprzez przeprowadzenie dla uczniów dodatkowych zajęć matematycznych, językowych, ICT, przyrodniczych, warsztatów umiejętności efektywnego uczenia się, warsztatów psychologiczno-pedagogicznych , polepszenia warunków do nauki u 9 uczniów niepełnosprawnych (3K i 6M) poprzez zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne oraz przez uzupełnienie kompetencji zawodowych przez 25N (23K i 2M) w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania do końca VI 2019 r.

 

Planowane efekty:

 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (122K, 111M).
 2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (23K, 2M).
 3. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (136K, 123M).
 4. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (23K, 2M).
 5. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (2).
 6. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (2)
 7. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (28 K, 30 M).
 8. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (1). 

 

Grupy docelowe:

 1. Szkoły kształcenia podstawowego:

a) Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łagowie,

b) Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Piotrowie

 1. Nauczyciele kształcenia ogólnego (podstawowego) oraz specjalnego, pracownicy pedagogiczni (23K, 2M).
 2. Uczniowie i wychowankowie (w tym z niepełnosprawnościami) szkół/placówek prowadzących kształcenie podstawowe oraz specjalne (136K, 123M).

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Zajęcia z języka angielskiego .

Zadanie 2 – Zajęcia ,,Godziny kodowania’’

Zadanie 3 – Warsztaty z umiejętności uczenia się

Zadanie 4 – Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

Zadanie 5- Nowoczesne metody nauczania

Zadanie 6- Zajęcia z matematyki metoda eksperymentu

Zadanie 7- Zajęcia z przyrody metodą eksperymentu

Zadanie 8- Wyjazdy edukacyjne

Zadanie 9- Nauczanie metoda eksperymentu

Zadanie 10- Zajęcia specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli

Formularz dla ucznia – Łagów

Formularz dla ucznia – Piotrków

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 288 631,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 252 511,88 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 1 016,31 zł

Wkład własny: 36 120,00 zł