Okres realizacji:
01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2019 r.

 

 

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca/Partner:

Caritas Diecezji Kieleckiej (Lider)

Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Partner 1)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Partner 2)

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy

 

Planowane efekty:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (45 K, 30 M)
 2. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (75)
 3. Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego (33)
 4.  Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego – wartość średnioroczna (11)
 5. Minimalna liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego – osiągnięta w skali roku (8)
 6.  Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES (10)
 7. Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES – wartość średnioroczna (3)
 8. Minimalna liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES – osiągnięta w skali roku (1)
 9. Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych (42)
 10. Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych – wartość średnioroczna (14)
 11. Minimalna liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych – osiągnięta w skali roku (10)
 12. Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem (5)
 13. Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem – wartość średnioroczna (2)
 14. Minimalny procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem – osiągnięty w skali roku (1)

 

Grupa docelowa:

 1. Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe (120 O)
 2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (150K, 90 M)
 3. Podmioty wspierające sektor ekonomii społecznej (72 K, 48 M)
 4. Osoby i podmioty planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej (25 K, 15 M)

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Uruchomienie i funkcjonowanie Biura Głównego ŚOWES

Zadanie 2 – Funkcjonowanie Biur Terenowych ŚOWES

Zadanie 3 – Działania towarzyszące-animacyjno-inkubacyjne

Zadanie 4 – Działania towarzyszące – doradztwo ogólne i specjalistyczne

Zadanie 5 – Działania towarzyszące – usługi zewnętrzne

Zadanie 6 – Działania towarzyszące – szkolenia branżowe

Zadanie 7 – Dotacje i wsparcie pomostowe

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 5 373 199,12 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 202 303,52 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 10 535,67 zł

Wkład własny: 170 887,50 zł