Okres realizacji:
01 września 2019 r. – 31 października 2023 r.

 

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia

dostępu do zatrudnienia

 

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe))

 

Wnioskodawca:

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Partnerzy:

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW 

Cel projektu:

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego od 01.09.2019r. do 31.10.2023r. przez działania animacyjne,inkubacyjne,doradcze,usługi,szkolenia i szerokie wsparcie finansowe,niefinansowe skierowane do osób fizycznych, w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i osób z niepełnosprawnością, jednostek samorządu terytorialnego, sektorapozarządowego, Podmioty Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwa Społeczne oraz środowiska Biznesu i Mediów.

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby] (58K i 24M)

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (sztuki) (120)

Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji PS(sztuki) (120)

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES (sztuki) (24)

Procent wzrostu obrotów PS objętych wsparciem [procent%] (5)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] (228K i 98M)

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [sztuki] (120)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] (40K i 20M)

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia PES [sztuki] (40)

Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej [sztuki] (8)

Grupy docelowe:

1) 120PES, w tym organizacje pozarządowe (NGO) reprezentowane przez min.200 osób;

2) 80 osób (56K,24M) które reprezentują 40 grup inicjatywnych (GI);

3) 40 osób (28K,12M) reprezentujących podmioty – instytucje otoczenia Ekonomii Społecznej(dalej:IOES);

4) 40 osób (28K,12M) reprezentujących minimum 8 środowisk podmiotów wspierających Ekonomię Społeczną (m.in. społeczność lokalna, Jednostki Samorządu Terytorialnego)

5) 326 os. (228K,98M) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dn.12III2004r. o pomocy społecznej.

Opis działań:

Zadanie 1 – Uruchomienie i funkcjonowanie Biura Głównego

Zadanie 2 – Funkcjonowanie Biura Terenowego

Zadanie 3 – Działania towarzyszące animacyjne

Zadanie 4 -Działania towarzyszące-doradztwa specjalistyczne

Zadanie 5 – Działania towarzyszące-usługi zewnętrzne

Zadanie 6 – Wsparcie finansowe- dotacje, pomostowe, regranting, rozwojowe

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 13 471 306,20zł

Wkład Fundusz Europejskich: 13 028 606,20zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 19 637,47zł

Koszt przypadający na jeden podmiot objęty wsparciem:112 260,89 zł

Wkład własny: 442 700,00zł