Okres realizacji:
1 października 2014 – 30 czerwca 2015

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet V. Dobre rządzenie
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

Projektodawca/Partner:

Stowarzyszenie PROREW (Lider)

Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Partner)

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” (Partner)

Instytucja Pośrednicząca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Opis projektu:

Cel:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału min. 25 organizacji pozarządowych z min. 8 powiatów województwa świętokrzyskiego zajmujących się pomocą społeczną oraz edukacją i wychowaniem poprzez ich integrację, usieciowanie, podniesienie profesjonalizacji działań do końca czerwca 2015 roku.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są organizacje pozarządowe z terenu województwa świętokrzyskiego, których obszar działania dotyczy pomocy społecznej, edukacji i wychowania w liczbie min. 50 NGO i 100 ich działaczy (członków i pracowników)w tym min 25 NGO  i 50 działaczy wyrażających chęć przystąpienia do Sieci, a także 5 przedstawicieli JST.

Opis działań:

Przedstawiony projekt składa się z 4 kompleksowo powiązanych zadań nakierowanych na budowę potencjału rozwojowego organizacji pozarządowych z woj. świętokrzyskiego.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące działania:

1. Aktywizację NGO wokół idei współpracy i partnerstwa poprzez przeprowadzenie 7 seminariów szkoleniowo – warsztatowych dla 12 grup po ok. 8 osób każda.

2. Sieciowanie – stworzenie Sieci Współpracy

3. Rozwój zasobów ludzkich NGO poprzez szkolenia i warsztaty o tematyce:

– Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych.
– Efektywny Zespół NGO  – komunikacja i budowanie zespołów; mój model zarządzania.
– Rekrutacja, motywowanie, zatrudnianie pracowników i wolontariuszy z elementami prawa pracy.
– Wypracowanie strategii ZZL w NGO.

4. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem. Cykl szkoleń i warsztatów o tematyce:

– Obszar, formy i zakres współpracy NGO z administracja
– Prawne uwarunkowania współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.
– Współpraca JST i NGO w zakresie tworzenia polityk publicznych.
– Współpraca JST i NGO w zakresie realizacji zadań publicznych.
– Zasada równości szans w organizacjach pozarządowych z samorządem terytorialnym.

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 520 486,56 zł 

Koszty bezpośrednie: 481 932,00 zł koszty pośrednie: 38 554,56 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 4 957,01 zł