Okres realizacji:
01 października 2021 r. – 31 marca 2023 r.

 

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Wnioskodawca:

Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Partner:

Gmina Małogoszcz / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego u 40 osób (23K/17M) w wieku 6-15 lat wraz z poradnictwem rodzinnym dla ich 10 rodziców/opiekunów prawnych (8K/2M), zamieszkujących gminę Małogoszcz w województwie świętokrzyskim w okresie od 01.10.2021-31.03.2023r.

Grupy docelowe:

Projekt jest skierowany do 40 osób (23K,17M) w wieku 6-15lat (dzieci uczące się w szkołach z terenu gminy Małogoszcz oraz 10 rodziców / opiekunów prawnych (8K/2M), zagrożonych ubóstwem I wykluczeniem społecznym zamieszkujących, uczących się lub zatrudnionych na terenie gminy Małogoszcz w woj. Świętokrzyskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  Łącznie wsparcie udzielone zostanie 50 uczestnikom(31 K/19M).

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Adaptacja / Remont świetlic

Zadanie 2 – Wyposażenie świetlic

Zadanie 3 – Zajęcia dla dzieci – kompetencje kluczowe

Zadanie 4 – Wsparcie Rodziców

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 996 698,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 847 193,64 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 19 933,97 zł

Wkład własny: 76 050,00 zł