Okres realizacji:

1 sierpnia 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2  Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Projektodawca:
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (Lider)
Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (Partner)
Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Partner)
European Center of Renewable Energy (EEE), Stowarzyszenie z Austrii, region Gussing (Partner zagraniczny)

Instytucja Pośrednicząca:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Cel:
Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE w 5 szkołach zawodowych z województwa świętokrzyskiego poprzez przeszkolenie 10(4K/6M) nauczycieli/lek i 180(36K/144M) uczniów/ennic szkół zawodowych do 30.06.2015 r.

Grupa docelowa:
Główną grupą docelową projektu jest:
1)    5 szkół zawodowych z regionu świętokrzyskiego,
2)    10nauczycieli/-lek(4K/6M) przedmiotów zawodowych,
3)    180 uczniów (36K i 144M) z 5 szkół biorących udział w projekcie z I i II klas, uczących się na wszystkich kierunkach.

Opis działań:
Przedstawiony projekt składa się z 8 kompleksowo powiązanych zadań.

Zadania Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (Lider) obejmują:
Nadzór nad wszystkimi działaniami, czyli koordynowanie prac, ścisła współpraca z partnerami, realizacja zadań, monitoring.
Szczegółowe zadania Lidera to:

 

 1. Wdrożenie nowego kierunku „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w 3 szkołach poprzez adaptację rozwiązania wypracowanego przez Partnera z Austrii „Solarteur”.
 2. Przygotowanie i emisja filmu instruktażowego w ramach Seminariów dobrych praktyk.
 3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych E-Video Klasa.
 4. Organizacja stażów krajowych dla ucznióe.
 5. Organizacja wyjazdu uczniów na targi ENEX.
 6. Współpraca ponadnarodowa:
 1. Warsztaty krajowe i zagraniczne dla nauczycieli,
 2. Zagraniczne praktyki zawodowe dla nauczycieli.

Zadania Województwa Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego obejmują:

 1. Organizację Seminariów Dobrych Praktyk z dziedziny OZE.
 2. Organizację Konkursu z nagrodami dla najlepszych szkół EKO SZKOŁA.
 3. Przeprowadzenie cyklu 30 spotkań w powiatach województwa świętokrzyskiego zachęcających szkoły i młodzież do nowych kierunków nauczania.
 4. Zakup wyposażenia specjalistycznych laboratoriów OZE i pracowni dydaktycznych dla 3 szkół.
 5. Działania promocyjne i upowszechniające.

Zadania Fundacji Centrum Europy Lokalnej obejmują:

1. Organizację Szkolnych Ośrodków Kariery:

a. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (grupowe i indywidualne),
b. Warsztaty „Kultura Zawodu”,
c. Warsztaty „Lider Przedsiębiorczości”.

2. Organizację kursu języka niemieckiego wraz z zakupem materiałów dydaktycznych.
3. Zakup Laboratoriów fonetycznych dla 5 szkół biorących udział w projekcie.
4. Zakup doposażenia pracowni dydaktycznych do prowadzenia zajęć w formie  e-videokonferencji – dla 5 szkół.

Zadania European Center of Renewable Energy (EEE), Stowarzyszenie z Austrii, region Gussing obejmują:

 1. Organizację warsztatów krajowych i zagranicznych dla nauczycieli od strony merytorycznej.
 2. Organizację praktyk zagranicznych dla uczniów od strony merytorycznej.

Koszty ogółem: 2 972 052,00 zł
Koszty bezpośrednie: 2 827 427,00 zł koszty pośrednie: 146 625,00 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika 15 642,37 zł

Strona internetowa projektu: www.zielonyzawod.pl