Okres realizacji:
06 czerwca 2020 r. – 31 stycznia 2022 r.

 

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Wnioskodawca:

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie

Partnerzy:

Opatowski Ośrodek Kultury oraz Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

Cel projektu:

Celem Projektu jest profilaktyka społeczna mająca na celu przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego u 60 uczniów w wieku 6-18 lat uczących się w szkołach z terenu gminy Opatów wraz z poradnictwem rodzinnym dla 10 ich rodziców/prawnych opiekunów, zamieszkujących gminę Opatów, poprzez utworzenie dwóch świetlic środowiskowych w których realizowane będzie wsparcie skupione na rozwoju minimum trzech kompetencji kluczowych u dzieci oraz poradnictwie rodzinnym i prawnym dla ich rodziców/ prawnych opiekunów  w okresie od VI 2020 r. do I 2022 r.

Planowane efekty:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu

projektu [szt.] (63)

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej

istniejących po zakończeniu projektu [szt.] (63)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi

świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby] (35K) i (35M)

 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] (1)

 

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]  (30K) i (30M)

 

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (3)

 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie [osoby] (35K) i (35M)

 

Grupy docelowe:

  1. 60 dzieci w wieku 6-18 lat uczących się w szkołach z terenu gminy Opatów, wychowujących się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2. 10 rodziców/prawnych opiekunów dzieci o których mowa w ppkt. a., zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Opis działań:

Zadanie 1 – Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Powiatowe Centrum Kultury w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów

 

Zadanie 2 – Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Opatowski Ośrodek Kultury
w budynku swojej siedziby przy ul. Partyzantów 30B, 27-500 Opatów

Zadanie 3  – Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie rodzin

  1.  dla 60 uczniów/uczennic:

–         zajęcia indywidualne z psychologiem (opracowanie IPW);

–         zajęcia z języka angielskiego

–         zajęcia z kompetencji cyfrowych;

–         zajęcia muzyczne;

–         zajęcia taneczne;

–         wyjazd integracyjno-edukacyjny;

  1. dla 10 rodziców/prawnych opiekunów:

–         zajęcia indywidualne z psychologiem (opracowanie IPW);

–         grupowe poradnictwo rodzinne;

–         indywidualne porady prawne.

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 1 023 642,50 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 944 282,50 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 14 623,46 zł

Wkład własny: 79 360,00 zł