Okres realizacji:
1 stycznia 2013 r. – 31 sierpień 2014 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Projektodawca:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Instytucja Pośrednicząca:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Cel:
Nabycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego lub technik ICT przez 102 osoby w wieku 18-64 lata, zamieszkałe w powiecie staszowskim.

Grupa docelowa :
Osoby dorosłe w wieku 18-64 lata, zamieszkałe w powiecie staszowskim, bez względu na status na rynku pracy – 102 osoby.

Opis działań:
Projekt składa się z 2 zadań, dotyczących szkoleń językowych oraz komputerowych.

Zadania:

 

  1. Szkolenia językowe (język angielski) realizowane są na dwóch poziomach umiejętności językowych: dwie grupy od podstaw do poziomu TELC A2 (180 godzin lekcyjnych/grupę) oraz dwie grupy szkoleniowe od poziomu A1 do A2 (120 godzin lekcyjnych/grupę) – łącznie 48 uczestników/uczestniczek.
  2. Szkolenie komputerowe ECDL Start – dotyczy umiejętności komputerowych z zakresu 4 modułów wybranych spośród następujących: 1. podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych; 2. użytkowanie komputerów; 3. przetwarzanie tekstów; 4. arkusze kalkulacyjne; 5. bazy danych; 6. grafika menedżerska i prezentacyjna; 7. przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Szkolenie skierowane jest do 54 osób.

Proponowane w projekcie kursy/szkolenia umożliwiają wzrost umiejętności językowych lub kompetencji z zakresu ICT osób dorosłych, którzy poprzez udział w projekcie zwiększają własną konkurencyjność na rynku pracy.


Koszty ogółem:
 412 009,10 zł
Koszty bezpośrednie: 343 960,40 zł
Koszty bezpośrednie: 315 560,00 zł koszty pośrednie: 28 400,40 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 582,92 zł