Okres realizacji:
01 maja 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Projektodawca/Partner:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (Lider)

Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Partner)

Instytucja Pośrednicząca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Opis projektu:

Cel:

Wzrost potencjału min. 90 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz podniesienia kwalifikacji u 239 ich pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w branży turystycznej, hotelowej, sanatoryjno-zdrowotnej lub usługowej, poprzez organizację specjalistycznych, certyfikowanych szkoleń z zakresu rehabilitacji, SPA&WELLNESS, turystyki i rekreacji

Grupa docelowa:

Świętokrzyscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz 239 ich pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Opis działań:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną specjalistyczne, certyfikowane szkolenia z zakresu:

I. Turystyki i rekreacji:

  1. Promocja usług turystyczno-zdrowotnych w mediach – szkolenie ma na celu poprawę jakości działań promocyjnych, podejmowanych przez przedsiębiorców prowadzących obiekty turystyczne w regionie świętokrzyskim. Kończy się zewnętrznym egzaminem Citizen oraz wydaniem międzynarodowego certyfikatu;
  2. Animator czasu wolnego dla osób starszych w ośrodkach sanatoryjno-zdrowotnych – szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku usług świadczonych dla osób starszych w ramach pobytu w ośrodkach sanatoryjno-zdrowotnych w regionie świętokrzyskim;
  3. Animator czasu wolnego dla dzieci w obiektach wypoczynkowych – szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne dla rodzin z dziećmi;
  4. Odnowa biologiczna z elementami kosmetologii – szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu technik masażu ze szczególnym uwzględnieniem wellness. Prowadzone będzie w oparciu o program certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Masażu Leczniczego.

II. Masaż klasyczny oraz Masaż z elementami WELLNESS.

III. Rehabilitacji:

  1. Kinetic Control – szkolenie przygotowuje do diagnostyki i oceny ruchu. Ma na celu nauczenie wykrywania i korekcji dysfunkcji kontroli motorycznej i powstającego w jej wyniku bólu, niekontrolowanych ruchów etc. Szkolenie akredytowane przez International Kinetic Control. Kończy się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii (PTF);
  2. Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (PNF) – nauka metody torowania ruchu poprzez stymulacje nerwowo-mięśniową. Szkolenie akredytowane przez International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association (IPNFA), kończy się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu akredytowanego przez PTF;
  3. Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa (KTO) – szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej. Jego ukończenie daje m.in. prawo do pracy wyuczoną techniką w placówkach służby zdrowia na terenie Europy Zachodniej oraz możliwość odbycia praktyki w Klinice Asdonk w Niemczech;

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 899 755,08 zł

Koszty bezpośrednie: 827 655,08 zł koszty pośrednie: 72 100,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 764,66 zł

Strona internetowa projektu: www.zdrowie.wsepinm.edu.pl