Okres realizacji:
2 maj 2011 r. –  30 listopad 2011 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projektodawca:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Instytucja Pośrednicząca:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Cel:
Celem głównym projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym młodzieży zamieszkującej gminę Łopuszno poprzez kształtowania aktywnych postaw dzięki kompleksowym działaniom edukacyjnym i doradczym.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu były osoby w wieku i 15-19 lat (grupa A) oraz 20-30 lat (grupa B) zamieszkujący gminę Łopuszno. Łącznie w działaniach projektu udział wzięło 60 osób.

Opis działań:
W ramach projektu odbyły się następujące szkolenia i warsztaty z zakresu:

  • umiejętności społecznych,
  • treningu interpersonalnego,
  • profilaktyki uzależnień
  • przedsiębiorczości,
  • doradztwa zawodowego
  • indywidualna pomoc w nauce,
  • warsztaty nt. specyfiki pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Rezultaty projektu:
W wyniku realizacji działań uczestnicy projektu uzyskali wiedzę merytoryczną z zakresu tematycznego wskazanego w działaniach. Ponadto zyskali więcej pewności siebie, podnieśli poziom swojej motywacji do nauki, stali się bardziej konkurencyjni na rynku pracy oraz aktywni społecznie.
Rezultaty twarde projektu:

  • 30 uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 14 wolontariuszy ukończyło szkolenia i otrzymało certyfikat,
  • 30 uczniów wspólnie z doradcą zawodowym opracowało indywidualny planu rozwoju zawodowego
  • 60 osób ukończyło szkolenia z umiejętności miękkich, profilaktyki oraz warsztaty z zakresu pracy z osobami wykluczonymi społecznie.


Koszty ogółem:
 49 705,00 zł
Koszty bezpośrednie: 44 805,00 zł koszty pośrednie: 4 900,00 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 828,41 zł