Okres realizacji:
1 października 2016 – 30 września 2018

 

 

 

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.

Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioskodawca/Partner:

Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Lider)

Punkt Przedszkolny „Nutki” Anna Rynkowska-Jasztal (Partner)

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

Cel projektu:

Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Planowane efekty:

  1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 11 K
  2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 9 K 2 M
  3. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 22 K 2 M
  4. Liczba osób samotnie wychowujących dzieci do lat 3 objętych wsparciem w programie – 3 K 1 M
  5. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24

Grupa docelowa:

  1. Osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej powracające lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci – 24 osoby (22K, 2 M).
  2. Dzieci do 3 roku życia (lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 roku życia zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) – 24 dzieci (11K, 13M).

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.

Zadanie 2 – Utrzymanie i funkcjonowanie żłobka – prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych  i zajęć dodatkowych: zabawy językiem angielskim, zajęcia sensoplastyczne i ruchowo-rytmiczne.

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 804 174,09 

Wkład Funduszy Europejskich: 683 548,17 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 33 507,25 zł

Wkład własny: 120 625,92 zł