Okres realizacji:
01 lipiec 2020 r. – 30 wrzesień 2021 r.

      

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Partnerzy:

NIE

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 Cel projektu:

Podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój  nauczania opartego o pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK wśród 116 uczniów (55K, 61M) z 3 Szkół Podstawowych z gminy Baćkowice, w tym: Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie oraz 36 nauczycieli (30K,6M) poprzez przeprowadzenie dla uczniów zajęć i warsztatów z zakresu TIK., polepszenie warunków do nauki oraz przez uzupełnienie kompetencji zawodowych przez nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem TIK w okresie od VII 2020 r. do VI 2021 r.

Planowane efekty:

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] (27K) i (5M)

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby] (50K) i (54M)

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] (3)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie [osoby] (55K) i (61M)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby] (30K) i (6M)

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] (3)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]  (85K) i (67M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (3)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] (30K) i (6M)

Grupy docelowe:

Grupę docelową stanowią 3 szkoły podstawowe: Publiczna Szkoła Podstawowa we Wszachowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Modliborzycach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Piórkowie, uczniowie i nauczyciele z obszaru gminy Baćkowice, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

Opis działań:

Zadanie 1 – Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem potrzeb uczniów o szczególnych potrzebach

Zadanie 2 – Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego

Zadanie 3  – Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK na potrzeby kształcenia w oparciu o treści cyfrowe dla 3 szkół podstawowych z terenu gminy Baćkowice

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 418 345,00 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 370 025,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 752,27 zł

Wkład własny: 48 320,00 zł

 

Regulamin – pobierz