Okres realizacji:
01 kwiecień 2011 r. – 30 wrzesień 2011 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projektodawca:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Instytucja Pośrednicząca:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Cel:
Celem głównym projektu była budowa potencjału rozwojowego gminy Chęciny w zakresie wykształcenia aktywnych postaw i dostosowania kompetencji liderów lokalnych do potrzeb lokalnego rynku pracy, dzięki kompleksowym i precyzyjnym działaniom edukacyjnym.

Grupa docelowa:
Projekt był skierowany do  64 osób (32K i 32M) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku 18 – 30 lat, zamieszkujących gminę Chęciny.

Opis działań:
Projekt składał się z 5 kompleksowo powiązanych zadań nakierowanych na budowę potencjału rozwojowego gminy Chęciny.

Wsparcie w ramach projektu obejmujmowało następujące działania:

  1. 2h trening integracyjny poprowadzony przez trenera, którego celem było zintegrowanie grupy, aktywizacja społeczno – zawodowa oraz podniesienie aspiracji zawodowych.
  2. zajęcia z  pierwszej pomocy i ratownictwa – 15h warsztatów z pierwszej pomocy oraz 15h zajęć na basenie w ramach ratownictwa wodnego
  3. zajęcia z aktywizacji społeczności lokalnej – 30h warsztatów i konwersatoriów dotyczących komunikacji społecznej, zagadnień z zakresu demokracji, społeczeństwa lokalnego, działalności gminy, NGO i wolontariatu,
  4. szkolenie z  przedsiębiorczości – 30h konwersatoriów i warsztatów na temat: analiza potencjału gminy, istota przedsiębiorczości, rodzaje działalności gospodarczej, prowadzenie firmy, biznes plan, pozyskiwanie funduszy, warsztaty pomysłów.
  5. zajęcia z turystyki – 30h konwersatoriów i warsztatów na temat: analiza potencjału gminy, turystyka jako branża, rodzaje działalności turystycznej, prowadzenie firmy, biznes plan, pozyskiwanie funduszy, warsztaty pomysłów

Koszty ogółem: 49 990,00 zł
Koszty bezpośrednie: 45 790,00 zł koszty pośrednie: 4 200,00 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 781,09 zł