Okres realizacji:
1 stycznia 2013 – 31 października 2014 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Projektodawca:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Lider)
Agencja konsultingowo szkoleniowa Fusion Design (Partner)

Instytucja Pośrednicząca:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Cel:
Zwiększenie potencjału dorosłych osób bezrobotnych, pracujących lub kształcących się z 6 powiatów województwa świętokrzyskiego: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego ziemskiego, koneckiego lub sandomierskiego poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych lub ICT.

Grupa docelowa :
Osoby dorosłe w wieku 18-64 lata, zamieszkałe w jednym z 6 powiatów województwa świętokrzyskiego: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, kieleckim ziemskim, koneckim lub sandomierskim, bez względu na status na rynku pracy – 238 osób.

Opis działań:
Projekt składa się z 2 zadań, dotyczących szkoleń językowych oraz komputerowych.
Za realizację szkoleń językowych oraz szkolenia komputerowego ECDL CAD odpowiada Lider projektu – Fundacja Centrum Europy Lokalnej. Za szkolenia komputerowe: e-Citizen, ECDL Start oraz ECDL Core – Partner projektu, Agencja konsultingowo szkoleniowa Fusion Design.

Zadania:

 

  1.  Szkolenia językowe (język angielski oraz język francuski) realizowane są na dwóch poziomach umiejętności językowych: cztery grupy od podstaw do poziomu TELC A2 (180 godzin lekcyjnych/grupę) oraz pięć grup szkoleniowych od poziomu A1 do A2 (120 godzin lekcyjnych/grupę) – łącznie 108 uczestników/uczestniczek.
  2. Szkolenia komputerowe:
    a) ECDL CAD – związane z nabyciem/wzmocnieniem umiejętności w zakresie dwuwymiarowego (2D) oraz trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Szkolenie skierowane do 16 osób;
    b) E-Citizen – podstawy obsługi komputera i internetu. Szkolenie przewidziane dla 48 uczestników/uczestniczek;
    c) ECDL Start – dotyczy umiejętności komputerowych z zakresu 4 modułów wybranych spośród następujących: 1. podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych; 2. użytkowanie komputerów; 3. przetwarzanie tekstów; 4. arkusze kalkulacyjne; 5. bazy danych; 6. grafika menedżerska i prezentacyjna; 7. przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Szkolenie adresowane do 24 osób.
    d) ECDL Core – 7 pełnych modułów ECDL, wymienionych w ppkt. c. Szkolenie skierowane do 42 uczestników/uczestniczek projektu.

Proponowane w projekcie kursy/szkolenia umożliwiają wzrost umiejętności językowych lub kompetencji z zakresu ICT osób dorosłych, którzy poprzez udział w projekcie zwiększają własną konkurencyjność na rynku pracy.

Koszty ogółem: 745 772,00 zł
Koszty bezpośrednie: 690 529,63 zł koszty pośrednie: 55 242,37 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 299,87 zł