Okres realizacji:
01 października 2020 r. – 31 marca 2023 r.

Tytuł projektu: Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego

Obszar realizacji: województwa Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie

Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

 

Wnioskodawca:

UTILITIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Partnerzy:

1. Eurokreator s.c. Rafał Kunaszyk Anna Kunaszyk

2. FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cel projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania co jest zgodne z celem POWER, który według założeń ma przyczynić się do wzrostu liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne. Grupą docelową projektu zgodnie ze wskaźnikami projektu będą: – przedsiębiorcy (i ich pracownicy) mający siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz maksymalnie 30% uczestników spoza tego makroregionu (420) – przedsiębiorcy (i ich pracownicy), którzy podniosą kompetencje w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących (378) MŚP stanowią istotną część całego sektora przedsiębiorstw nie tylko z uwagi na ich liczebność, ale i kluczową rolę, jaką pełnią w gospodarce. („MŚP niefinansowe w PL w latach 2009-2013”, W-wa 2015, GUS). Z drugiej strony, „Wiele firm, zwłaszcza z sektora MŚP, nie posiada wystarczającej wiedzy, jak wygląda wprowadzenie zmian tech. warunkujących dostępność produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach w poszczególnych branżach ogranicza liczbę produktów na rynku dostosowanych do różnych potrzeb” (Rządowy program Dostępność Plus, Min. Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2018) W ramach projektu zostaną opracowane i wdrożone zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmujące: – szkolenia, których program zawiera m.in.: a. część ogólną dotyczącą technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad uniwersalnego projektowania b. część specjalistyczną dotyczącą możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych, uniwersalnego projektowania oraz działania doradcze zgodne z zidentyfikowanymi indywidualnymi potrzebami uczestnika wsparcia.

Planowane efekty i grupy docelowe:

Wskaźnikiem produktu jest 420 pracowników, którzy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym i doradczym w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących. Wskaźnikiem rezultatu jest 378 pracowników, którzy podniosą kompetencje w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących.

Opis działań:

Zadanie 1 – Identyfikacja potencjalnych uczestników wsparcia

Zadanie 2 – Szkolenia

Zadanie 3  – Doradztwo

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 4 196 971,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 196 971,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 9 992,79 zł

Koszt przypadający na jeden podmiot objęty wsparciem 19 985,58 zł

Szczegóły wsparcia oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie Lidera:

https://utilitia.pl/projekty/dostepny-przedsiebiorca-szkolenia-i-doradztwo-w-zakresie-technologii-asystujacych-kompensacyjnych-i-projektowania-uniwersalnego/