Okres realizacji:
01 kwiecień 2021 r. – 31 grudzień 2021 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 10 osób (8K;2M) – pracowników organizacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej mającego swą siedzibę na terenie miasta Kielce (KOF Kielecki Obszar Funkcjonalny), osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy w okresie od IV 2021 r. do XII 2021 r

Grupy docelowe:

Projekt jest skierowany do 10 osób (8K;2M) pracowników organizacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) mających swoją siedzibę na terenie miasta Kielce (teren Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego): 10 (8K i 2M) pracowników Fundacji Centrum Europy Lokalnej. Wszyscy pracownicy są osobami w wieku aktywności zawodowej, osobami pracującymi, z terenu KOF (w rozumieniu KC uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze KOF) a podmiot posiada jednostkę organizacyjną na obszarze KOF.

Opis działań:

Zadanie 1 – Usługi zdrowotne – profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy

Zadanie 2 – Pakiety rehabilitacyjne i inne formy aktywności ruchowej dla pracowników

Zadanie 3 – Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem

Zadanie 4 –  Profilaktyka dietetyczna

Zadanie 5 – Doposażenie stanowisk pracy w ergnonomiczne narzędzia zmniejszające obciążenie zdrowia

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 59 100,00zł

Wkład Funduszy Europejskich: 50 235,00zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 5 910,00zł

Wkład własny: 6 020,00zł