Okres realizacji:
01 lipiec 2019 r. – 30 sierpień 2021 r.

 

 

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty

konkursowe)

 

Wnioskodawca:

GMINA BODZENTYN / MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W

BODZENTYNIE

Partnerzy:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW 

 

Cel projektu:

Aktywna integracja społeczno-zawodowa w okresie: od 01.VII.2019 do 30.VI.2021, 42 Osób (34K,8M) zamieszkałych na terenie gminy Bodzentyn w województwie świętokrzyskim, w wieku aktywności zawodowej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 1K i 1M bierni zawodowo; 33K,7M bezrobotnych, poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Cel osiągnięty zostanie poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji oraz pracy socjalnej, prowadzących do zatrudnienia oraz osiągnięcia efektywności społecznej.

 

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po

opuszczeniu programu [osoby] (31K i 3M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły

kompetencje po opuszczeniu programu  [osoby] (31K i 3M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu

programu [osoby] (1K i 1M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby] (4K i 1M)

Efektywność społeczna dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [%] (34)

Efektywność zatrudnieniowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [%] (30)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] (34K i 8M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (1)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (1)

 

Grupy docelowe:

Grupę docelową stanowi 42 osób (34K,8M) zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym gminę Bodzentyn w województwie świętokrzyskim i korzystające z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie. Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dn.12 III 2004r. o pomocy społ., w tym 1K,1M-to os. bierne zawodowo, 33K,7M-to osoby bezrobotne.

 

Opis działań:

Zadanie 1 – AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

Zadanie 2 – PRACA SOCJALNA

Zadanie 3 – SZKOLENIA ZAWODOWE

Zadanie 4 – STAŻE ZAWODOWE

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 1 119 179,05 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 949 959,05 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 26 647,12 zł

Wkład własny: 169 220,00 zł